Laatst bijgewerkt: 22 november 2023

In deze privacyverklaring wil Astrid Martirossian heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.
Astrid Martirossian hecht veel belang aan het waarborgen van jouw privacy en zal altijd zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in:
• Verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met enkel het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacystatement;
• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Astrid Martirossian is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je vragen hebt hierover, of contact wenst op te nemen, stuur een e-mail naar hello@astridmartirossian.com.
Bedrijfsnaam: Astrid Martirossian
Contactpersoon: Astrid Martirossian
Adres: Formosastraat 24A, 2315 GW Leiden, Nederland
E-mail: hello@astridmartirossian.com
Telefoon: +316 40 68 12 11
KvK: 66649137
Btw-id: NL002327209B14

Verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, en/of omdat ik deze van je vraag. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
Van particuliere klanten wordt verzameld:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN
Van zakelijke klanten wordt verzameld:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam van contactperso(o)n(en)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN
• BTW-identificatienummer (alléén indien er sprake is van een levering aan een andere lidstaat van de EU)
Ik verwerk op structurele wijze jouw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen:
• Communicatie over een overeengekomen/potentiële opdracht, of belangrijke wijzigingen in mijn beleid; op basis van de grondslagen uitvoering van een overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
• Het afhandelen van betalingen; op basis van de grondslag uitvoering van een overeenkomst.
• Administratieve bewaarplicht, inclusief urenregistratie en het verzenden van facturen en offertes; op basis van de grondslag wettelijke verplichting.
• Ten behoeve van het deugdelijk uitvoeren van overeengekomen projecten houd ik een digitale en een papieren agenda bij (in verreweg de meeste gevallen omvat dit van de persoonsgegevens enkel een (bedrijfs)naam); op basis van de grondslag uitvoering van een overeenkomst.
• Het opbouwen van een relevant zakelijk netwerk op basis van door jou vrijwillig (en uitsluitend voor dit doel) overhandigde contactgegevens per mail of visitekaartje; op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.
• Ter promotie van eigen werk (marketingbelang) gebruik ik platforms, waaronder een persoonlijke website en online videodiensten, waarop volledige credits per project genoemd worden, oftewel namen van personen/partijen waarmee ik samengewerkt heb en bedrijfsnamen van zakelijke klanten (NIET van particuliere klanten); op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.
Vanwege de aard van de eerste vier genoemde doelen is het verplicht dat je de eerder genoemde persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens en IBAN, verstrekt aan mij wanneer hierom gevraagd wordt. Doe je dit niet, dan is het niet mogelijk om een overeenkomst aan te gaan en kun je geen gebruik maken van de door mij aangeboden diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In verband met de administratieve bewaarplicht van de Belastingdienst worden, voor de eerste vier genoemde doelen, jouw verzamelde persoonsgegevens standaard 7 jaar bewaard. Daarna worden deze vernietigd.
Houd er rekening mee dat de bewaarplicht ook correspondentie met klanten omvat. Dit beperkt zich tot schriftelijke correspondentie: alleen de belangrijkste e-mails worden bewaard.
In geval van het vijfde genoemde doel, het aanleggen van een relevant netwerkoverzicht, worden persoonsgegevens waar ik langer dan 3 jaar geen gebruik (meer) van maak, per direct vernietigd.
In geval van het zesde genoemde doel, het promoten van eigen werk, blijven eventuele credits van samenwerkingspartners/klanten net zo lang staan bij het item waar ze bij horen, totdat deze wordt weggehaald van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze partijen zijn:
• CijferMeester: boekhouder
• MoneyMonk: online boekhoudprogramma
• iXL Hosting: website hosting & mailing (OX Suite)

Cookies of vergelijkbare technieken
Voor een zo goed mogelijke werking van website en social media worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Je kunt zelf cookies uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen.
• YouTube: content op YouTube (Google) is ge-embed op de website. Google plaatst cookies om advertenties te tonen. Meer informatie over cookies van Google vind je hier.
Maximale bewaartermijn: 2 jaar.
• Vimeo: content op Vimeo is ge-embed op de website. Vimeo plaatst cookies om gegevens van websitebezoekers te verzamelen. Meer informatie over cookies van Vimeo vind je hier.
Maximale bewaartermijn: 2 jaar.
• Facebook: ik heb een Facebook-pagina en Instagram Business account (Facebook) voor het beheren van mijn community. Facebook plaatst aldaar cookies die (anonieme) statistieken geven. Meer informatie over cookies van Facebook vind je hier.
Maximale bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@astridmartirossian.com.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging van persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De belangrijkste van deze maatregelen zijn:
• Het instellen van unieke, sterke en regelmatig vernieuwde wachtwoorden en, waar mogelijk, two-factor authentication.
• Het gebruiken van encryptie op apparaten waarop persoonsgegevens worden bewaard.
• Het gebruiken van zero-knowledge cloudopslagdiensten waarbij absoluut niemand behalve Astrid Martirossian toegang heeft tot bestanden met persoonsgegevens.
• Het gebruiken van een VPN voor alle internetverbindingen, dus ook om persoonsgegevens te verwerken.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@astridmartirossian.com.